Program ID Klubu na september 2023 v slovenskom a ukrajinskom jazyku.