Program ID Klubu na december 2023 v slovenskom a ukrajinskom jazyku.